УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН!

 

Общи условия

Съдържание:

I. Предмет и общи положения

II. Договор между ДЕКОБЕТ ООД и потребител

III. Доставка и право на отказ

IV. Цени на стоки и доставка

V. Права и задължения на потребителя

VI. Право на рекламация

VII. Права и задължения на доставчика

VIII. Лични данни

IX, Ограничения в отговорността на доставчика

X. Влизане в сила и изменения

XI. Разрешаване на спорове

XII. Приложимо право

 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. ПРЕДМЕТ

Чл.1 С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на фирма "ДЕКОБЕТ" ООД, наричан по-долу за краткост: "ДОСТАВЧИК" или "ДЕКОБЕТ", собственик на уеб сайт: decobet-bg.com, извършващ дейност като онлайн магазин за специални стоителни материали, инструменти и щампи за декоративен бетон и индустриални подове наричан за краткост: ОНЛАЙН МАГАЗИН, от една страна и от друга страна потребителите на онлайн магазина, наричани за краткост - ПОТРЕБИТЕЛ. Тези условия за ползване обвързват всички потребители на онлайн магазина, независимо дали са регистрирани с профил или пазаруват като гост, по телефон и чрез изпратен имейл/контактна форма. С доброволното избиране на стока, линк или бутон, разположени на страниците на: decobet-bg.com и/или линк към настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия за ползване.
 

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2 Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: ДЕКОБЕТ ООД

2. Седалище: България, гр. Пловдив, 4000, ул. Капитан Бураго 5

3. Адрес на склада за упражняване на дейността и Управител:

България, гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134

Георги Чалъков - Управител

4. Данни на офиса за контакт и кореспонденция:

България, гр. Пловдив 4003, ул. Брезовска 29а

тел. 032 575943

моб. 0888920475

e-mail: contact@decobet-bg.com

e-mail: office@decobet-bg.com

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 160051146

6. Регистрация по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС): BG160051146

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. "Проф.Цветан Лазаров" 2

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

уебсайт: cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: kzp.bg
(3) Платформа за АРС (Алтернативно решаване на спорове)

При възникнал спор, който не може да бъде решен съвеместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, можете да използвате официалния уебсайт:

ec.europa.eu/consumers/odr
 

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4. ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на настоящите Общи условия за ползване може да бъде юридическо (ЮЛ) или физическо лице (ФЛ), което иска да закупи стока/стоки, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 5. СТОКА по смисъла на настоящите Общи условия за ползване е всяка стока и/или услуга, която се предлага от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 6. Настоящите Общи условия за ползване имат задължителна сила за ДЕКОБЕТ и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето "приемам Общите условия", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.
Чл. 7. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената от него официална поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на сайта: decobet-bg.com ;и/или съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ; съхранение на имейл съобщенията; запис на телефонните обаждания; както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 

II. ДОГОВОР МЕЖДУ ДЕКОБЕТ ООД И ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 8. Стоките, които се намират и предлагат в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не представляват правно обвързваща оферта за потребителите, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия и гама на ДОСТАВЧИКА.
Чл. 9 За да закупите стока/и от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, Вие трябва да отговаряте на следните условия: 
9.1 Да имате валиден адрес за територията, за която е предвидена доставката.
9.2 Да сте попълнили вярно и коректно електронната форма за регистрация и/или извършили изявлението за поръчка като гост, без да се регистрирате в системата на сайта - онлайн, по телефон или чрез имейл/контактна форма.
9.3 Да сте се запознали и съгласили с настоящите Общи условия за ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
9.4 Да посочите точен и валиден телефонен номер за връзка; валиден имейл адрес; вярно и коректно, попълнени адреси за доставка и фактуриране (при необходимост); вярно и коректно попълнени име/фамилия и данни за контакт за доставка.
9.5 Да потвърдите поръчката си по телефон или имейл, при поискване от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
9.6 Да осигурите достъп и възможност за получаване на избраната стока/и на куриерската фирма, която я доставя до вас.
9.7 Да заплатите стойността на направената поръчка както и транспортните разходи за доставката и, ако няма на лице условия за безплатна доставка.
9.8 След натискане на бутона: "Потвърди Поръчка", ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в секция „Kоличка”. Това действие има правно-обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава официално потвърждение на своята поръчка на посочен, валиден имейл и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е вече сключен. ДЕКОБЕТ може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон и/или електронна поща за допълнителни разяснения по поръчката или доставката. В случай, че бъде отказана поисканата по-горе информация на ДОСТАВЧИКА, това автоматично води до отказ на поръчката, с или без допълнително уведомление към ПОТРЕБИТЕЛЯ.
9.9 ДЕКОБЕТ ООД може да прекрати използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА при открит неправомерен достъп, при некоректни действия или такива, противоречащи на законите в Република България.

9.10. ОГРАНИЧЕНИЯ: Потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА нямат право:
- Да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на „ДЕКОБЕТ” ООД;
- Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация.

Чл.10 След завършване на своята поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи автоматично потвърждение на посочен от него, валиден имейл адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на ДЕКОБЕТ. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи допълнителен имейл или обаждане на посочения от него телефон и/или имейл, с цел уведомление за ситуацията.
Чл. 11 ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на три работни дни ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ, валиден имейл адрес или на посочения телефонен номер за връзка. В случай, че е направен паричен превод по сметката на ДЕКОБЕТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на платената сума от него, или сключване на заместваща поръчка в срок до 3 работни дни. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ поиска да му бъде възстановена платената сума или не е изразил своя избор в срока по предходното изречение, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ платената сума в срок до 14 календарни дни.
Чл. 12 Условията, описани на фактурата, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ при доставката на поръчаната чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА стока/и, електронното заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ за потвърждаване на поръчката, заедно с настоящите Общи условия за ползване, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е подписал отделен договор за покупко - продажба с ДОСТАВЧИКА при други договорени условия.
Чл. 13 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС. Ако не са посочени дали сумите включват ДДС, ще се приеме, че сумата включва ДДС. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ да представи документи, необходими за сключването и/или изпълнението на договора, съгласно изискванията на българското законодателство.
 

III. ДОСТАВКА И ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 14 При направена поръчка от потребител в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, той ще получи автоматично потвърждение на поръчката на посочения от него, валиден имейл адрес, с което ДОСТАВЧИКЪТ го уведомява за успешно приета поръчка през системата. Технически консултант ще се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ по телефон, за да поиска допълнително потвърждение и уточняване на детайли по доставката, с цел отчетност и корекция на грешни данни. В случай, че не бъде потвърдена изискваната информация по телефон, това автоматично води до отказ от поръчка, без допълнително уведомление или промяна в статус: "Изчакваща" за срок от масмимум 3 дни.

Чл. 15 ДЕКОБЕТ си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е онлайн поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява официално ПОТРЕБИТЕЛЯ за отказа си и причината за него. Наличните стоки се обработват и изпращат с куриерска/и фирма към ПОТРЕБИТЕЛЯ, в рамките на посочените дни за доставка спрямо избраната услуга.
Чл. 16 Възможните начини за плащане на поръчки от ОНЛАЙН МАГАЗИНА са:

  • в брой при доставка на куриерски представител (наложен платеж);
  • по банков път на посочената сметка на ДЕКОБЕТ.

Чл. 17 След потвърждаване на поръчката, стоката се предава на куриерска фирма, спрямо избора на ПОТРЕБИТЕЛЯ и условията за доставка на ДОСТАВЧИКА. ДЕКОБЕТ не носи отговорност за закъснение на доставката в случай, че това закъснение се дължи на куриерската фирма или друг доставчик. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката, ДЕКОБЕТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Чл.18 Поръчаните стоки се доставят от куриер на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ: "Адрес за доставка" или офис на куриер в рамките на 2 до 5 работни дни (в зависимост от спецификата на стоката и адреса). Възможен е и по-дълъг срок на доставка за продукти, които са обект на специализирана доставка за ПОТРЕБИТЕЛЯ. За всеки продукт, който има установен срок за доставка е описано в продуктовата страница на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. В този случай сроковете ще бъдат уточнени и потвърдени с ПОТРЕБИТЕЛЯ предварително в писмена формаи/ или по телефон за отчетност.

Чл. 19 Всяка доставка за територията на България може да бъде доставена от Speedy или ECONT при условията на доставка на Speedy Икономична, Експресна, Пакетна; ECONT експресна или доставка на пратката до офиси на Спиди и ECONT. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере опция за доставка до офис на Speedy се предоставя отстъпка от цената за доставка. За гр. Пловдив доставките могат да бъдат доставени и при условията на доставка Speedy градски куриер. За международни доставки извън рамките на България, пратката може да бъде доставена от DPD Economy service, BG post или друг лицензиран международен превозвач. 

Чл. 20 При доставка на СТОКАТА от куриерската фирма, пратката следва да бъде прегледана внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат описани в Констативен протокол, предоставян от куриерския служител и попълнен в негово присъствие. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да запази екземпляр от този Констативен протокол за себе си и да съобщи незабавно на ДЕКОБЕТ за ситуацията, с цел упражняване правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 21 При предаване на СТОКАТА от куриерски служител, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи за отчетност. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.

Чл. 22 При отказ за получаване на СТОКАТА, извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката към ДЕКОБЕТ. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката, на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил превод по сметката на ДЕКОБЕТ, в случаите посочени в настоящата разпоредба, ДЕКОБЕТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ, платената сума в срок до 14 работни дни.

Чл. 23 В случай, че доставената СТОКА не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка на стока, в срок от 24 часа от получаването й. В този случай е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да попълни валидно и коректно Формата за рекламация, която може да намери на начална страница на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и да изчака служител на ДЕКОБЕТ да се свърже с него за асистиране. При необходимост или въпроси, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да позвъни на национална линия: 0700 45 445 (на цената на градски разговор от стационарен телефон), за да информира ДОСТАВЧИКА за възникналия казус и съответно, ДОСТАВЧИКЪТ да предприме мерки за разрешаването му. 

Чл. 24 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да посочва конкретна причина, да се откаже от своята, доброволна покупка на стока/и от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, независимо дали е направена с онлайн регистрация или като гост, по и-мейл или по телефон, в 14-дневен срок, считан от датата на получаване на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯТ, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:
24.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва предварително, писмено да информира ДЕКОБЕТ, че се отказва от договора за онлайн покупка на следния имейл адрес: contact@decobet-bg.com
24.2 Правото на отказ може да бъде упражнено от ПОТРЕБИТЕЛЯ и чрез коректно попълване на формуляр в секция: "Кредитно известие", който се намира в долна сива лена на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

24.3 Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено към ДЕКОБЕТ. преди изтичането на съответния срок.
В същия срок (14 дни), ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати съответната стока/и чрез куриерска фирма (СПИДИ АД) с икономична доставка, в оригинална опаковка, в нейната цялост, пълна окомплектовка, както и придружаващата я документация, без увреждания и/или липси на части от стоката на адрес, както следва:
ДЕКОБЕТ ООД, гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134 до Отдел Рекламации.
24.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката/ите са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на загубване или погиване на стоката/ите, преди получаването й от ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на нейната стойност, съгласно действащия ценоразпис в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
24.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава, в случай на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, от договора за продажба на стоки от разстояние, по реда на настоящите Общи условия за ползване, да върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пълен размер, заплатените от него суми, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор, по същия начин, както са получени (ако е с наложен платеж - се връщат с наложен платеж, ако е по банков път, се връщат по банков път и т.н. съгласно ЗЗП.)
24.6 ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от доставчика.

24.7 В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
24.8 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- при всички други случаи, предвидени със закон.
 

IV. ЦЕНИ НА СТОКИ И ДОСТАВКИ

Чл. 25. Цените, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не включват опаковане и транспортиране до адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Разходите по наложения платеж и застраховка на стоката са за сметка на ДЕКОБЕТ, когато са направени през онлайн магазина, освен в случаите на изрично желание от страна на получателя за доставка от избран от него куриер. В тези случаи, разходите се калкулират според тарифата на съотвения куриер и са за сметка на получателя.
Чл. 26 Всички крайни цени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА - decobet-bg.com са в български лева и са с начислен ДДС.
26.1. Цените в ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДЕКОБЕТ и цените във физическия магазин на ДЕКОБЕТ могат да се различават. ДЕКОБЕТ си запазва правото да прави специални промоции онлайн, акции и да предлага промо кодове, които не са валидни в търговския обект на фирмата.
26.2 Цената на доставката НЕ Е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Тя се калкулира автоматично и е видима за ПОТРЕБИТЕЛЯ преди финализиране на поръчката му.
26.3 Цените са зависими от количеството на заявената стока. ДЕКОБЕТ предлага отстъпки при закупуване на количества, а в случаи на големи поръчки, съществува възможност за допълнително договаряне на цените.
26.4 Всички промоции като: безплатна доставка за определен период от време или за надхвърляне на минимален праг на сума по поръчка, както и отстъпки за редовни клиенти се получават само при поръчки, направени от ПОТРЕБИТЕЛИ чрез формата за поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и не могат да бъдат получени при поръчки, направени по телефона, на място или чрез електронно съобщение/имейл/контактна форма.
26.5 При заявка на покупка от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, в случай, че за съответната стока е налице предвидена ценова отстъпка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да се възползва от отстъпката, на която има право.
26.6 Поръчките, направени с опция за плащане: наложен платеж, ДЕКОБЕТ изпраща с предпочетения от ПОТРЕБИТЕЛЯ куриер Спиди или Еконт, като цената за доставка е за сметка на клиента и е указана в края на процеса на поръчка.
26.7 Възможно е, поръчана от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, стока да се приеме лично, на място във физическия магазин на ДЕКОБЕТ, намиращ се на ул. Братя Бъкстон 134 гр. Пловдив. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи цена за доставка.
26.8 Непотърсени и неполучени поръчки в срок до 7 дни, автоматично се анулират в системата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
26.9. ДЕКОБЕТ ООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на ОНЛАЙН МАГАЗИНА по всяко време и без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл. 27 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поръчва стоки с или без доброволна регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, като трябва да отговаря на посочените изисквания на настоящите Общи условия за ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 28 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Чл. 29 ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки един случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Чл. 30 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на своята поръчка според обявеният начин в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 31 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ДОСТАВЧИКА се задължава:
31.1 Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.
31.2 Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към нарушения на съществуващия правен ред.
31.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
31.4 Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
31.5 Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или покупка на стоките, представени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
31.6 Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.
31.7 Да не извършва злоумишлени действия.
31.8 Да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА в нарушение на закона, настоящите Общи условия за ползване, добрите нрави и/или Интернет етиката.
31.9 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, валиден адрес за доставка и валиден електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
31.10 ДОСТАВЧИКЪТ е създател и собственик на този ОНЛАЙН МАГАЗИН и дава правото на ПОТРЕБИТЕЛЯТ да зарежда и разглежда всички публикувани материали само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Материалите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Тяхната употребата в други електронни сайтове е забранена! 
 

VI. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 32. Когато стоката не съответства на поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с нея. Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на един месец (30 дни), считано от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 33. След изтичането на срока по предходната клауза, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока, съгласно чл. 114 от ЗЗП.
Чл. 34. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Чл. 35. При получаване и само след заплащане на пратката/ите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да провери съдържанието на пратката си за съответствия на стоката със заявката. След заплащане на стоката и преди да впише своето име и подпис като получател на документацията от куриерската фирма, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се увери в цялостта на опаковката на своята пратка.
Чл. 36. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставя Констативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката.
Чл. 37. Рекламации относно вида и цялостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди да потребителят да е напуснал офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера). След това потребителят има право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 14 работни дни от получаване на стоките, в случай, че същите не са използвани, освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялостта на опаковката им и имат запазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката).
Чл. 38. При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ДЕКОБЕТ се ангажира продуктът да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.
Чл. 39. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА с описанието й, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката по начина, по който е била заплатена сумата от потребителят.
Чл. 40. Ако при получаването на пратката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера - още при самото получаване на стоката. ДЕКОБЕТ не приема рекламация в случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера.  
Чл. 41. След получаване и заплащане на стоката, потребителят може да я рекламира, или да иска връщането й, както и възстановяване на платената сума в следните случаи и срокове:
- Ако по време на експлоатация прояви дефекти, предвидени като гаранционни.
- В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 42. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва закупените стоки.
Чл. 43. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 44. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКЪТ да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.
Чл. 45. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 48. ДОСТАВЧИКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на поръчаните стоки, да достави в срок заявените за покупка стоки, да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
Чл. 49. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани, при спазване изискванията на българското законодателство и Закона за защита на личните данни

​​Чл. 50.  Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКЪТ, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес contact@decobet-bg.com . ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите стоки. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите практики.
Чл. 52. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които ДОСТАВЧИКЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън контрола на ДОСТАВЧИКЪТ.
Чл. 53. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителя бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия на ДОСТАВЧИКА ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителя.
Чл. 54. ДЕКОБЕТ издава документ за продажба за всяка извършена транзакция. Това е фактура с начислен ДДС. Такава фактура получават всички клиенти. ДЕКОБЕТ може да въведе условие за издаване на фактура с ДДС в зависимост от представянето на удостоверяващи документи. Условията са в сила за всички Клиенти.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 55. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.
Чл. 56. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
Чл. 57. С регистрацията си в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал своето съгласие да получавава бюлетин, ДЕКОБЕТ може да изпраща промоционални съобщения, новини за нови продукти, промоции и друга полезна информация на неговата електронна поща. Съдържанието на тези съобщения е насочено само и единствено към по-доброто информиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ за най-новите оферти, специални намаления, отстъпки и промоции. Ако не желае да получава промоционални съобщения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се отпише във всеки момент от бюлетина, като влезе в своя профил или кликне на съотвтения линк за отписване в края на бюлетина.
Чл. 58. ДЕКОБЕТ събира и пази информацията, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил по време на неговата регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА за електроника. Информацията, събрана от ДОСТАВЧИКА при използването на онлайн платформата се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ДЕКОБЕТ няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДЕКОБЕТ се стреми да обезпечи сигурността на данните за потребителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ДЕКОБЕТ, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. ДЕКОБЕТ не отдава, продава или по друг начин разпространява лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено по силата на закон или съдебна заповед.
Чл. 59. ДЕКОБЕТ си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да проверява тези Общи условия във всеки един момент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 60. Използвайки ОНЛАЙН МАГАЗИНА, след публикуването на промени, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и потвърждава, че е съгласен с тези промени в Общите условия. С настоящето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, публикувани на ОНЛАЙН МАГАЗИН към датата на съответната покупка. В зависимост от изпълнението на Общите условия и всякакви техни модификации, ДЕКОБЕТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ („Крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 61. Поръчвайки продукти от ОНЛАЙН МАГАЗИНА (както онлайн, така и по друг начин като телефон илич чрез електронна форма/имейл) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява да бъде обвързан с и да приеме тези Общи словия за ползване, преди завършването на своята поръчка.
Чл. 62. ДЕКОБЕТ си запазва правото да променя тези условия, без предизвестие, по всяко време и по собствено усмотрение.

 

IX. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 63. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за уебсайтове и тяхното съдържание, които не са част от decobet-bg.com. ДЕКОБЕТ не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях ОНЛАЙН МАГАЗИНА, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.
Чл. 64. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в ОНЛАЙН МАГАЗИНА информация е в съответствие с действащото законодателство и използването й от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е доброволно и по тяхна инициатива.
Чл. 65. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.
Чл. 66. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна: decobet-bg.com.

Чл. 67. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
Чл. 68. ДОСТАЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
Чл. 69. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.
 

X. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗМЕНЕНИЯ
Чл. 70. Настоящите Общи условия за ползване влизат са в сила от Март 2018. Настоящите Общите условия за ползване могат да бъдат изменяни едностранно от ДОСТАВЧИКА, по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да проверява тези Общи условия за ползване във всеки един момент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще се приемат като потвърждение за това, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия за ползване. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последващи поръчки/ покупки ще се регулират от настоящите Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, ДЕКОБЕТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ лично, неизключително, непрехвърляемо право да влизате в и да използвате ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Поръчвайки стоки от ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДЕКОБЕТ - както онлайн, така и по друг начин като телефон или чрез изпратен имейл на електронна поша/контактна форма, или приемайки доставката на такива стоки, описани във фактурата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да бъде обвързан и приема настоящите Общите условия за ползване. За всяко изменение в настоящите Общи условия по сключен договор, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от него телефон/електронна поща (e-mail)/адрес за кореспонденция. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е съгласен с измененията в Общите условия, той има право да се откаже от сключения договор, без да посочва конкретна причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. В този случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражнява правото си на отказ, като изпраща до ДОСТАВЧИКА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия за ползване. (Забележка: Това право на ПОТРЕБИТЕЛЯ не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт в Република България). В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ по сключения договор е бил уведомен от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия за ползване, но не е упражнил правото си да се откаже по посочения по-горе срок и ред, то се счита, че той е приел измененията в Общите условия и те го обвързват.

XI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 71. Спорове между страните по настоящите Общи условия за ползване могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение и използване на платформата за APC. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за Защита на Потребителя (КЗП) или да отнесе спора пред компетентния съд.

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 72. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия за ползване се прилага българското законодателство.

Последна актуализация на Условията за ползване на сайта: 24 юли 2018

 

За допълнителни въпроси, не забравяйте, че винаги може да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail адреси и телефони, за да ви асистираме.

 

Желаем Ви приятно пазаруване!

 

С уважение,

екипът на ДЕКОБЕТ ООД